Privacyverklaring

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht is ook de organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Correspondentieadres

Drift 6
3512 BS Utrecht 
030 253 60 33
ter-info@uu.nl

Voor kwesties inzake persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Universiteit Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van de diensten van TerInfo en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en locatie van de school waar u werkt 
 • Type onderwijs waarin u werkt
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website voor statistische doeleinden
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken op onze website geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Kinderen

Onze website is in de eerste plaats bedoeld voor docenten, maar het komt ook voor dat leerlingen een account aanvragen, bijvoorbeeld wanneer ze een werkstuk maken of wanneer een docent opdrachten geeft aan de hand van artikelen in onze kennisbank. In zo’n geval kan de leerling of de docent namens de leerling een verzoek indienen bij TerInfo. Dat gaat per mail. Bij de inschrijving vragen we naar de naam, het e-mailadres, de school (inclusief locatie) en het type onderwijs. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de aanmaak van een account. 

Bij het aanmaken van een account vragen we het kind of zijn/haar ouders/voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. We kunnen echter niet controleren of een kind daadwerkelijk toestemming heeft gekregen van de ouders/voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via ter-info@uu.nl. Indien nodig verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TerInfo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u toegang te geven tot ons online lesmateriaal en onze kennisbank
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te beheren 
 • Om beter inzicht te krijgen in onze doelgroep 
 • Om u te informeren over wetenschappelijk onderzoek van TerInfo en u te vragen om medewerking hieraan te verlenen 
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren.
 • De meeste van deze verwerkingen vinden plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang. Het aanmaken en beheren van uw account vindt uiteraard plaats op basis van uw toestemming.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TerInfo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Accountgegevens: zolang u geregistreerd bent op TerInfo bewaren wij deze gegevens.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: zes maanden nadat de activiteiten hebben plaatsgevonden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

TerInfo deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Algemene statistische gegevens over TerInfo en haar gebruikers (aantal scholen, type scholen, locaties en best gelezen artikelen) worden gedeeld met onze subsidieverstrekkers en partners. Deze gaan nooit over specifieke personen of scholen.  

Mocht TerInfo uw persoonsgegevens aan derden willen gaan verstrekken, dan doen we dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Geen export van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet geëxporteerd naar landen buiten de Europese Economische Regio.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; bezwaar maken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De meeste van deze handelingen kunt u zelf uitvoeren via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. In gevallen waarin TerInfo uw persoonsgegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om vanuit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Wilt u gebruikmaken van een van de bovengenoemde rechten en lukt dat niet via de persoonlijke instellingen van uw account? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ter-info@uu.nl. TerInfo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. TerInfo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TerInfo neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op met onze klantenservice via ter-info@uu.nl. TerInfo heeft onder meer de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien op de adresbalk; daar ziet u ‘https’ en een hangslotje.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://ter-info.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Bij de ontwikkeling van het platform is rekening gehouden met de zogenoemde OWASP Secure Coding practices, wat instaat voor veilige code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TerInfo gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

TerInfo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies om inzicht te krijgen in het verkeer naar onze website. Voor het plaatsen van deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met TerInfo op ter-info@uu.nl met als onderwerp: Privacyverklaring.