Verantwoording inhoud

TerInfo biedt artikelen en lesplannen aan over terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen. Bij het tot stand komen van deze artikelen en lesplannen worden keuzes gemaakt, zoals welke onderwerpen wel en niet aan bod komen. Daarbij maken we de volgende afwegingen: 

Maatschappelijke resonantie 

TerInfo schrijft over terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen met als doel om in te spelen op ervaren angst en onrust en deze weg te nemen. Bij de keuze voor een onderwerp gaan we daarom allereerst uit van maatschappelijke resonantie: hoe deze gebeurtenis doorwerkt op scholen en op de belevingswereld van jongeren. Ofwel: wat speelt er onder scholieren, wat signaleren docenten? We onderhouden nauw contact met onze doelgroep, onder andere via ons docentenpanel, met experts en partnerorganisaties. Verder baseren we onze onderwerpkeuze op berichtgeving in de Nederlandse en internationale media en op sociale media.

Perspectief bieden door kennisoverdracht

Het is belangrijk om context, nuance en relativering aan te bieden bij terrorisme, politiek geweld en disruptieve gebeurtenissen. Dat doen we door deze onderwerpen en gebeurtenissen in historisch perspectief te plaatsen. Zo bieden we aandacht aan de geschiedenis van terrorisme, om te laten zien dat het al lang bestaat, vele gezichten gekend heeft en vergankelijk is. Bij momenten van crisis is het ook belangrijk om uit te zoomen en te kijken naar de geschiedenis. Hoe verliepen vergelijkbare momenten in de geschiedenis en wat kunnen we leren van het verleden? 

Toetsing aan definitie van terrorisme volgens NCTV

Wanneer wij schrijven over terrorisme of over terroristische aanslagen, volgen we de definitie van terrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV): ‘Terrorisme is het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.’ TerInfo spreekt bovendien van terroristische individuen of organisaties als deze zijn opgenomen in de terrorismelijsten van Nederland, de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU). Het komt voor dat het lastig te bepalen is of er wel of niet sprake is van terrorisme, bijvoorbeeld wanneer de toerekeningsvatbaarheid van een terrorismeverdachte in twijfel wordt getrokken, maar ook wanneer het zowel een terroristische als statelijke actor betreft (en er wellicht beter kan worden gesproken van staatsterreur). Daarnaast zijn (inter)nationale terrorisme- en sanctielijsten veranderlijk en kunnen zij op verschillende momenten in de tijd een individu of organisatie includeren of excluderen. Het uitgangspunt over maatschappelijke resonantie kan daarom soms het aansluiten bij de Nederlandse definitie van terrorisme overstijgen.