Over ons

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, opgericht door hoogleraar Beatrice de Graaf, om scholen te helpen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving. Het programma heeft een historiserende insteek en is gericht op het overdragen van kennis en het bieden van context, wat helpt om hedendaagse momenten van schok en urgentie in perspectief te plaatsen. 

Voor wie?

TerInfo is ontstaan als antwoord op verzoeken vanuit scholen om hen te helpen bij het bespreken van terrorisme en heftige gebeurtenissen in het klaslokaal. Met lesmateriaal, feitelijke informatie en pedagogische handvatten helpen we leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om disruptieve momenten in context te plaatsen. Nieuw materiaal ontwikkelen we altijd in nauwe samenspraak met docenten, om goed aan te sluiten bij de wensen en praktijk van het onderwijs. Daarnaast werken we als kennispartner samen met diverse organisaties. 

TerInfo is een peer-to-peer project waarin groepen mensen aan elkaar verbonden worden in een circulair proces van kennis opbouwen en terug laten vloeien in de samenleving. 

Onderzoek

Via onze lessen op scholen en via ons netwerk halen we waardevolle informatie op over wat er bij leerlingen leeft aan voorstellingen, kennis, informatie, attitudes en emoties ten aanzien van terrorisme, disruptieve gebeurtenissen en politiek geweld. Met deze inzichten kan TerInfo haar lesmateriaal verbeteren, maar ook leerlingen realistisch bewustzijn bijbrengen ten aanzien van dit soort incidenten, en handelingsperspectief als het gaat om wat zijzelf kunnen doen. Hiermee draagt TerInfo bij aan het verhogen van de weerbaarheid van leerlingen. Lees hier meer. 

Leergemeenschap

Aan het materiaal van TerInfo werken experts van de Universiteit Utrecht mee vanuit verschillende disciplines en achtergronden, waaronder geschiedenis, pedagogiek, informatiekunde, Arabistiek, rechtswetenschappen, conflict studies, sociale psychologie en religiewetenschappen. Bekijk hier het colofon. Samen zorgen zij ervoor dat de informatie op de website wetenschappelijk onderbouwd, feitelijk en onafhankelijk is. TerInfo is ook een leergemeenschap. Dat wil zeggen dat studenten vanuit verschillende studierichtingen betrokken zijn bij het project en de kans krijgen om hun academische kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. Zij schrijven mee aan de website en geven ook gastlessen. 

In een tijd van toenemende polarisatie in de samenleving en de klaslokalen, wil TerInfo een genuanceerde stem zijn die docenten ondersteunt bij het vergroten van hun kennis over terrorisme en politiek geweld.

Missie

In een tijd van toenemende polarisatie in de samenleving en de klaslokalen wil TerInfo een genuanceerde stem zijn die docenten ondersteunt bij het vergroten van hun kennis en context rondom disruptieve momenten, zoals terrorisme, pandemie, oorlog en politiek geweld. De vraag naar een gebalanceerd en weloverwogen verhaal is in het bijzonder groot na disruptieve en omstreden gebeurtenissen. Schoolboeken lopen vaak achter en bieden onvoldoende handvatten om deze recente gebeurtenissen te behandelen. TerInfo biedt deze handvatten en geeft daarmee docenten het zelfvertrouwen om disruptieve gebeurtenissen bespreekbaar te maken. Door het bieden van feitelijke kennis, historische context en pedagogische handvatten, draagt TerInfo bovendien bij aan het vergroten van de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van terrorisme, extremisme en radicalisering. 

TerInfo biedt feitelijke en onafhankelijke kennis, geboden vanuit multidisciplinaire expertise. Gevoelige onderwerpen en thema’s worden op een inclusieve manier besproken, waarbij er aandacht is voor meerdere perspectieven. Tegelijkertijd opereert TerInfo binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat, en geeft de grenzen van dat normatieve kader in lessen en in materiaal ook duidelijk aan.