Pedagogisch kader


De pedagogische onderbouwing van TerInfo, die hieronder beschreven staat, komt voort uit de samenwerking tussen de afdelingen Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Religiewetenschappen en Pedagogiek en Educatie van de Universiteit Utrecht.

Het pedagogische kader is gebaseerd op de vier uitgangspunten. Deze punten staan niet op zichzelf, maar vormen juist in samenspel de basis van de pedagogische onderbouwing van TerInfo. Een uitgebreide omschrijving van de uitgangspunten en leerdoelen en de wijze waarop deze geïmplementeerd zijn in het aanbod van TerInfo, is beschikbaar via onderstaande link.

Meer informatie vindt u in deze PDF.

Evenwichtig duidingskader

TerInfo beoogt informatie en kennis in te zetten om de gevolgen van terrorisme met betrekking tot angst en polarisatie tegen te gaan, door middel van het bieden van een evenwichtig duidingskader. Het aanreiken van feitelijke informatie is mogelijk, maar het bieden van een allesomvattende en absolute waarheid is dat niet. Belangrijk hierbij is dat wij ons realiseren dat het niet mogelijk is om een enkelvoudig informatief perspectief op het politiek zeer omstreden verschijnsel terrorisme en radicalisering te bieden. TerInfo is echter wel ingebed in de kaders van de democratische rechtsstaat en relateert incidenten dan ook nadrukkelijk aan de grenzen die er in Nederland en Europa zijn getrokken. De TerInfo-website biedt dan ook juist extra lesmateriaal om onderwerpen bespreekbaar te maken en te laten zien dat er verschillende perspectieven op terrorisme mogelijk zijn, maar dat we in Nederland binnen het kader van de democratische rechtsstaat moeten blijven. Deze benadering – die multiperspectiviteit verbindt met pragmatische realiteitszin en pedagogische instructie aan jongeren (want het kan al strafbaar zijn om IS-materiaal verder te sturen) – valt in zeer goede aarde bij de docenten. In dit licht is het ook zaak om goed rekening te houden met verschillende etnische en culturele achtergronden van leerlingen en leerkrachten.

Complementariteit: structureel & ad hoc

TerInfo hanteert een pedagogiek van twee snelheden, die uitgaat van het idee van complementariteit. Dit houdt in dat de voorbeeldlessen zowel ad hoc, na een recente gebeurtenis, als op een meer structurele wijze kunnen worden ingezet. De meer algemene artikelen en grote vragen kunnen op ‘rustige momenten’ worden besproken, zodat er, wanneer zich een incident voordoet, de actuele informatie over het desbetreffende incident aan die meer algemene inzichten teruggekoppeld kunnen worden.

De ad hoc inzet van TerInfo steunt daarom voor een deel op het onderwijzen van de onderliggende principes van terrorisme die nodig zijn om het geweld structureel te duiden en terug te kunnen vallen op deze kennis.

Handelingsperspectief

Om terrorisme te duiden en de weerbaarheid ertegen te vergroten, gebruikt TerInfo historisch onderbouwde kennis en vertaalt deze naar zo concreet mogelijke handelingsperspectieven. Deze handelingen zijn gebaseerd op de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en samenleving en op het pedagogisch klimaat binnen de scholen. De voorbeeldlessen bieden concrete voorbeelden hoe inhoudelijke kennis vertaald kan worden naar handelingsperspectieven.

Inclusiviteit

Verschillende etnische, culturele, politieke en maatschappelijke achtergronden van zowel leerlingen als leerkrachten kunnen leiden tot een onderscheid in de kijk op terrorisme. Inclusiviteit betekent dat hier rekening mee gehouden wordt, zodat de informatie en invalshoeken zo inclusief mogelijk zijn. Het doel is hierin steeds om ruimte en acceptatie te creëren voor multiperspectiviteit, ook doormiddel van het evenwichtig duidingskader. De nadruk ligt echter niet op de onderstrepen van de verschillen, maar juist op bovengeordende principes die voor iedereen geldig zijn ongeacht de persoonlijke achtergrond van leerling of leerkracht.

Click here to revoke the Cookie consent