Verantwoording inhoud


TerInfo biedt artikelen en lesplannen aan over terroristische aanslagen, terroristische groeperingen en 'grote vragen'. Bij het tot stand komen van deze artikelen en lesplannen worden keuzes gemaakt, waarbij onderstaande criteria worden aangehouden. Deze zijn van belang voor het opereren van TerInfo. Ze beantwoorden de vraag waarom sommige onderwerpen of aanslagen wel worden besproken en andere niet. De drie criteria die wij hanteren bij de keuze welke (terroristische) aanslagen wel of niet worden behandeld zijn:

1. Maatschappelijke resonantie (wat speelt er onder scholieren, wat signaleren docenten?)

TerInfo behandelt alleen aanslagen die een sterke maatschappelijke resonantie in Nederland hebben of in het verleden hebben gehad. Het bespreken van terrorisme in de klas staat namelijk in het licht van de op scholen ervaren angst en onrust rond terroristische gebeurtenissen. Om die angst weg te nemen, schrijft het TerInfo-team artikelen en lesplannen over aanslagen die een maatschappelijke weerslag hebben onder Nederlandse jongeren en leerkrachten. TerInfo wil er bovendien voor waken om onnodig bang te maken. Elke dag doet zich ergens ter wereld een vorm van terrorisme voor - jongeren hoeven daar niet overvloedig mee in aanraking te worden gebracht. Niet elke aanslag in de geschiedenis van terrorisme zal daarom op TerInfo verschijnen: de maatschappelijke resonantie staat centraal. Daarom controleert TerInfo regelmatig wat voor vragen er eventueel zouden kunnen worden gesteld door leerlingen en leerkrachten en wat er überhaupt onder hen speelt op dit gebied. Onderwerpkeuze baseren we onder andere op berichtgeving uit de Nederlandse en internationale media en sociale media (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram). Bovendien is en blijft TerInfo in gesprek met haar eigen experts binnen de academische wereld, partners (gemeente Utrecht) en uiteraard de deelnemende scholen over welke onderwerpen aandacht behoeven op de website.

2. Onderwerpkeuze sluit aan bij definitie van terrorisme van NCTV

Gebeurtenissen worden getoetst aan de definitie van “terrorisme”, zoals geformuleerd door de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid): 'Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.' Een gebeurtenis of aanslag die wordt behandeld op TerInfo, voldoet aan deze definitie. TerInfo spreekt bovendien alleen van terroristische individuen of organisaties als deze zijn opgenomen in de terrorismelijsten van Nederland, de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU).

N.B. Incidenteel zijn er gebeurtenissen, individuen of organisaties waarbij het lastig is om te bepalen of er wel of niet van terrorisme kan worden gesproken. Dit kan het geval zijn wanneer de toerekeningsvatbaarheid van een terreurverdachte in twijfel wordt getrokken, maar ook wanneer het zowel een terroristische als statelijke actor betreft (en er wellicht beter kan worden gesproken van staatsterreur). Daarnaast zijn (inter)nationale terrorisme- en sanctielijsten veranderlijk en kunnen zij op verschillende momenten in de tijd een individu of organisatie includeren of excluderen. Vanwege deze complexiteiten kan het uitgangspunt over resonantie het aansluiten bij de Nederlandse definitie van terrorisme soms overstijgen. Een voorbeeld is de steekpartij in Den Haag, waarbij onduidelijk blijft of het terrorisme is of niet. Toch leefde dit incident onder jongeren en is er een artikel over geschreven.

3. TerInfo biedt perspectief door kennisoverdracht (context, nuance en relativering)

  • Het is belangrijk om terroristische aanslagen in perspectief te plaatsen. Dit wordt gedaan door niet alleen aandacht te schenken aan terrorisme in het Westen, maar door eveneens artikelen te wijden aan aanslagen in Afrikaanse landen of het Midden-Oosten.

  • Daarnaast wordt terrorisme ook in historisch perspectief geplaatst. Daarom is er aandacht voor terroristische groeperingen en aanslagen uit het verleden en heden. Het doel hiervan is om de vergankelijkheid van terroristische organisaties te onderstrepen en om de historische diversiteit van het fenomeen te illustreren.

  • Voorts is er op TerInfo aandacht voor overkoepelende vragen die leerkrachten en leerlingen vaak hebben. Daarom zijn er op TerInfo onder meer artikelen te vinden over hoe bang we moeten zijn voor terrorisme, waarom mensen terrorist worden en wanneer iemand strafbaar is.

Click here to revoke the Cookie consent